کنسرت ماهانه هنرجویان پیانو ازکلاس خانم ایروانی

۲۸ فروردین۱۳۹۴ ساعت ۱۶ در سالن کنسرت آموزشگاه رسانه هنر