کنسرت ماهانه هنرجویان ویلن و ارکستر زهی نوجوانان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر از  کلاس آقای طاهریان ، خانم جلیلیان و آقای جلیلیان

۲۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ در سالن کنسرت آموزشگاه رسانه هنر