کنسرت سالانه هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر درسالن امام علی ، اسفند ۱۳۹۷