ارکستر ملی رسانه هنر

ارکستر ملی رسانه هنر از سال ۱۳۸۵ توسط سپهر لاجوردی با حضور هنرجویان این آموزشگاه تشکیل شد و در طی این سالها به اجرای کنسرت های متعدد پرداخته که با انتخاب قطعات گذشتگان در رویکرد به حفظ و پاسداشت آنان که به این هنر خدمت کرده اند و انتقال آن به آیندگان همت می گمارد.